KD100M (Simple series)

KD100M 3AC 380V~460V Three Phase Variable Frequency Drive

KD100M 3AC 380V~460V Three Phase Variable Frequency Drive

Mini design saves installation space
3AC 380V~460V 0.4KW~2.2KW...

KD100M 1AC 220V~240V Motor Frequency Converter

KD100M 1AC 220V~240V Motor Frequency Converter

Mini design saves installation space
1AC 220V~240V 0.4KW~1.5KW
...